18 กันยายน 2554

การใช้ Some& Any

การใช้ Some& Any

การใช้  Some
1.             ใช้ some กับคำนามที่นับไม่ได้
-         I want some milk.
-         He has got some money.
2.             ใช้ some กับคำนามนับได้พหูพจน์ some มีความหมายเป็นพหูพจน์เสมอ
-         James wants some stamps.
-         They have got some model trains.
3.             ใช้ some กับประโยคบอกเล่า ( Positive sentence)
-         There’s some ice in the fridge.
-         We have to do some exercises.
4.             ใช้ some กับประโยคคำถามที่เป็นการเสนอให้สิ่งของ ( Offer ) ซึ่งประโยคชนิดนี้ขึ้นต้นด้วย
Would you like……………?
Do you want……………....?
A: Would you like some Coke?
B: Yes, please.
A: Do you want some apples?
B: Yes, thank you so much.
หรือในประโยคคำถามที่เป็นการถามเพื่อขอสิ่งของจากคนอื่น ( Ask for thing ) ซึ่งจะขึ้นต้นด้วย: Can I have…?
            A: Can I have some soup, please?
            B: Yes, help yourself.
5.             Some หมายถึง  บ้าง, จำนวนหนึ่ง

การใช้ Any กับคำนามนับไม่ได้
1.             ใช้ any กับคำนามที่นับไม่ได้
-         I don’t want any bread.
-         We haven’t got any money.
2.             ใช้ any กับคำนามนับได้พหูพจน์  คำนามที่ตามหลัง  any ต้องอยู่ในรูปพหูพจน์ ถ้าเป็นคำนามนับได้
-         Alice hasn’t got any children.
-         I don’t have any envelopes.
3.             ใช้  any กับประโยคปฏิเสธ ( Negative sentence)
-         Joe hasn’t got any toys.
-         Ben doesn’t have any money.
-         I don’t need any help.
4.              ใช้  any กับประโยคคำถามทั่วๆไป ที่ไม่ใช่คำถามที่ขึ้นต้นด้วย
Would you like……………?
Do you want……………....?
Can I have………………....?
                Is there any bread in the fridge?
                Has Bill got any friends?
                Do you have any brother?
                Why don’t you do any exercises?
5.             Any หมายถึง บ้าง, จำนวนหนึ่ง


การใช้  One/Ones
One เป็นสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่กล่าวมาแล้ว เมื่อแทนคำนามเอกพจน์ใช้ one  เมื่อแทนคำนามพหูพจน์ใช้ ones ลักษณะของการใช้คำสรรพนาม one
1.             ใช้ a หรือ an นำหน้า one ได้ ถ้ามีคำคุณศัพท์ ( adjective) ขยาย one
( a/an + adjective + one )
This watch is expensive. I want a cheap one.
2.             ใช้ the นำหน้า one เมื่อมีคำคุณศัพท์ขยาย one และ ones แทนคำนามที่ชี้เฉพาะ
( the + adjective + one)
I don’t like the red shirt. I like the blue one.
3.             ใช้ ใช้ one หลัง Demonstrative adjective: this/that
Which hat do you want, this one or that one?
Which car is your mother’s, this one or that one?
4.             ใช้ one หลัง each ซึ่งใช้ในรูปเอกพจน์เสมอ
I’ve got four sons, and each one goes to a different school.

การใช้  Ones

1.             ใช้ one หลัง Demonstrative adjective : any / some
-These watches are old. Do you have any new ones?
-These plates are dirty. Can we have some clean ones?
2.             ไม่นิยมใช้  ones หลัง these หรือ those ยกเว้นกรณีที่มีคำคุณศัพท์ ( adj.) ขยาย ones
-I like these trousers more than those. ( Not usually those ones)
-I like these black jeans more than those pink ones.
3.             ใช้ One (s) ในประโยคคำถามหลัง which (=which one (s)….)
-My shoes are under the chair. Which ones do you want to try?
-A: I like that T-shirt?
-B: Which one?
-A: The black one.
@@@ เรามักจะใช้ one หรือ ones แทนคำนามที่นับได้ (Countable noun) เท่านั้น

การใช้ Another ( อีกอันหนึ่ง จะเป็นอันไหนก็ได้ไม่ชี้เฉพาะ)
(an Additional One; One )
1.             ใช้เป็นสรรพนาม (Pronoun) ไม่มีคำนามตามมา มีความหมายเป็นเอกพจน์
-Jack already has two cars and now he bought another.
-I don’t like this hat. Can you show me another?
-We don’t like this one. Can you show us another?
2.             ใช้คำคุณศัพท์ (Adjective) = Another + คำนามเอกพจน์  เมื่อใช้ Another เป็น Adjective จะใช้ขยายคำนามเอกพจน์เสมอ
-Have another drink and another of these cakes?
-There must be another way of doing it.
-She lost her pen and borrowed one from another friend.
-I’m in a hurry now ; I’ll do it another time.

การใช้ Other / Others
การใช้ other
1.            Other ใช้เป็นคำ           Adjective ( Other = คนอื่นๆ, สิ่งอื่นๆ, อันอื่น ๆ) ใช้ขยายคำนามที่เป็นพหูพจน์ไม่ชี้เฉพาะ ใช้พูดถึงสิ่งของประเภทเดียวกัน ที่เหลือจากการพูดในครั้งแรก เช่น
                  Other + Plural Noun หรือ Other + นามนับไม่ได้
-        Some students are listening to the teacher. Other students are talking.
-        If there is no other business, I declare the meeting closed.
-        Have you got any other color?
-        I saw John with other boys.
-        He came here for other reasons.

การใช้ Others
1.            Others ใช้เป็นคำสรรพนาม (Pronoun ) แทนคำนามพหูพจน์ที่ไม่ชี้เฉพาะ มักจะใช้คู่กับ some ( มีความหมายเช่นเดียวกับ other ) เช่น
-        Some boys want to study in England; others want to go to the U.S.A.
-        Some people are poor; others people are rich.
-        You never think of others, only yourself all the time.
-        Some words are easier to understand than others.

การใช้  The other และ the others
           การใช้  The other
1.            The other ใช้ได้เป็นทั้งสรรพนาม ( Pronoun) และคำคุณศัพท์ (Adjective) หมายถึง อีกสิ่งหนึ่งในจำนวนของ 2 สิ่ง ( หรือ 2 จำนวน) the other เป็นเอกพจน์ ใช้แทนคำนามที่เป็นเอกพจน์และนับได้ หรือใช้ขยายคำนามที่เป็นเอกพจน์นับได้  เช่น
-        I know both of them. One is Tim, the other is Paul.
-        Both teachers are from England: One is John; the other is Kate.
-        Matt was holding the book with one hand and waving with the other.
-        We heard feet on the other side of the door.
-        The twins are so much alike that we find it difficult to know one from the other.
@@  the other เมื่อใช้เป็น Adjective ยังสามารถตามด้วยคำนามพหูพจน์ได้อีกด้วย  เช่น
Other / the other + Plural noun
-        Kate is clever than the other girls in her class.
-        You can’t go by car, but there are plenty of other ways.

การใช้  The others
1.            The others ( สิ่งที่เหลืออีกหลายๆ อัน, คนอื่นๆ อีกหลายคน) ใช้เป็นคำสรรพนาม ( Pronoun) แทน คำนามพหูพจน์ที่ชี้เฉพาะ เช่น
-        I’ll be late. Can you tell the others?
-        Bob and Ben are here. Where are all the others?
-        A few of my sweaters are red; the others are brown.
-        Only a few policemen now remain; all the others have gone home.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น